- Hide menu

Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN Studio Carolina Breuer, Amsterdam , 01-07-2014

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: Carolina Breuer , geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer
8194.74496.B040
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/
of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het
verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en
afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.

Artikel 4. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed
Opdrachtnemer in acht.
2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft
derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.

Artikel 6 Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden
worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief.
2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan
Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de
Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij
voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg
hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt
overschreden.

Artikel 7. (Op)levering
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter
beschikking worden gesteld.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat
Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
LEVERINGSVOORWAARDEN Studio Carolina Breuer, Amsterdam , 01-07-2014

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te
geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak
worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is
deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van
Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op
schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan
naar verhouding afgerekend.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken zijn en
blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten
van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt
modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door Carolina Breuer ontwikkelde modellen, door derden uitgevoerd, mogen niet
zonder toestemming worden vermenigvuldigd of doorverkocht.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.

LEVERINGSVOORWAARDEN Studio Carolina Breuer, Amsterdam , 01-07-2014

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien